Våben.

Skydevåben og knive er naturligvis omfattet af våbenlovgivningen. Der er imidlertid en lang række andre genstande, der også betragtes som våben.

Hvad er våben?

I de fleste tilfælde giver svaret på det spørgsmål helt sig selv. Skydevåben og knive er naturligvis omfattet af våbenlovgivningen. Der er imidlertid en lang række andre genstande, der også betragtes som våben. Det gælder f.eks. en peberspray og alle former for slagvåben.

Reglerne om våben findes primært i våbenloven, våbenbekendtgørelsen og knivloven. Hertil kommer bestemmelsen i straffelovens §192 a om de mest alvorlige tilfælde vedrørende besiddelse af bl.a. skydevåben. Det kan være tilfælde, hvor skydevåbnet er brugt på offentligt sted, eller hvor det er besiddet i et kriminelt miljø.

Strategi?

Straffene for våbenbesiddelse er blevet skærpet flere gange indenfor de seneste år. Samtidig er reglerne på visse punkter åbne for skøn og fortolkning. Som sigtet eller tiltalt er det derfor væsentligt, at du fra sagens start overvejer, hvilke mulige argumenter, der er i netop din sag for en frifindelse eller en mild straf. Typiske problemstillinger i våbensager er f.eks.:

  • Hvem har besiddet våbnet?
  • Er der tale om et slagvåben eller en lovlig genstand?
  • Er der tale om en ulovlig besiddelse, eller har der været et lovligt formål med besiddelsen?
  • Er besiddelsen af et skydevåben sket under særligt skærpende omstændigheder således, at forholdet omfattes af straffeloven?

Hvad er straffen, hvis man findes skyldig?

Besiddelse af våben straffes meget ofte med bøde. Det gælder f.eks. som udgangspunkt besiddelse af slagvåben.

Besiddelse af en kniv straffes også som udgangspunkt med bøde. Der vil dog også ofte kunne blive tale om fængselsstraf. Det gælder visse tilfælde af besiddelse i gentagelsestilfælde eller besiddelse af en kniv i en situation, hvor der er en nærliggende risiko for, at den vil kunne blive brugt mod andre.

Besiddelse af skydevåben vil typisk blive straffet med fængsel. Straffelovens § 192 a er en af de få bestemmelser i dansk straffelovgivning, som indeholder en såkaldt minimumsstraf. Hvis et skydevåben besiddes under særligt skærpende omstændigheder, og forholdet derfor er omfattet af straffelovens § 192 a, så er straffen mindst 2 års fængsel. Er der derimod tale om, at forholdet alene er omfattet af våbenloven, så er straffen som udgangspunkt fængsel i 4-6 måneder. Det er udgangspunktet, at straffen er ubetinget således, at den dømte altså skal afsone straffen. I visse tilfælde kan der argumenteres for en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste.

Kontoret på Storetorv

Har du brug for en stærk strategi?

Jeg tilbyder min hjælp fra start til slut, herunder f.eks. i forbindelse med afhøring hos politiet, gennemgang af sagens bilag, fastlæggelse af strategi, gennemførelse af eventuel retssag og til sidst ansøgning om erstatning i tilfælde af frifindelse.

Send mig en besked