Cookies- og privatlivspolitik.

For at få vores website til at fungere bedst muligt lægger vi sommetider små datafiler, såkaldte cookies, på din computer. Det gør de fleste store websites.

Oversigt:

1. Ejeroplysninger
2. Hvad er Cookies?
3. Sådan sletter eller blokerer du for cookies
4. Formål med cookies på vores website
5. Google Analytics
6. Brug af personoplysninger

1. Ejeroplysninger

Advokat Troels Pedersen

2. Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

3. Sådan sletter eller blokerer du for cookies

http://minecookies.org/cookiehandtering

4. Formål med cookies på vores website:

  • Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine indstillinger.

Sitet anvender cookies fra en følgende tredjeparter, der har adgang til de pågældende cookies:

5. Google Analytics

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

6. Tavshedspligt og brug af personoplysninger

Alle medarbejdere hos Advokat Troels Pedersen er pålagt tavshedspligt. Enhver oplysning, som Advokat Troels Pedersen modtager i forbindelse med en sag, behandles som fortrolig, og Advokat Troels Pedersens tavshedspligt gælder uden tidsbegrænsning. Advokat Troels Pedersen er berettiget til at anvende elektronisk kommunikation i kontakten med klienten, parter eller tredjemænd vedrørende sagen. Advokat Troels Pedersen anvender sikker email, når der overføres personfølsomme eller fortrolige oplysninger. Advokat Troels Pedersen indestår ikke for eventuelle brud på fortrolighed, der skyldes tredjemands uautoriserede adgang til det elektroniske kommunikationsmiddel.

Advokat Troels Pedersen indsamler og behandler i forbindelse med udøvelse af advokathvervet personoplysninger.

Advokat Troels Pedersen har udarbejdet en privatlivspolitik, der retter sig mod dig, når du enten er klient hos os, besøger vores hjemmeside eller i øvrigt er i kontakt med os fysisk eller digitalt.

Advokat Troels Pedersen vil vedrørende langt hovedparten af dine henvendelser være dataansvarlig.

Advokat Troels Pedersen har interne procedurer og politikker, der sikrer, at dine oplysninger er godt beskyttet. Der er således politikker for både den digitale og den fysiske sikkerhed.

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Hos Advokat Troels Pedersen behandler vi dine oplysninger til forskellige formål og med forskellige lovhjemler alt efter din tilknytning og brug af vores services.

Klient eller potentiel klient

Er du klient eller potentiel klient, behandler vi som udgangspunkt dine oplysninger for at kunne yde juridisk rådgivning eller bistå dig med at føre retssager eller sager mod offentlige myndigheder.

Vi behandler almindelige oplysninger i medfør af Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b). Det kan være kontaktoplysninger, oplysninger om kommercielle relationer samt oplysninger om finansielle forhold.

Advokat Troels Pedersen behandler også personfølsomme oplysninger, hvis rådgivningen eller sagsførelsen giver anledning hertil. Dette sker med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a) eller f). Der kan desuden behandles oplysninger om strafbare forhold i medfør af databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4.

Hvor stammer dine personoplysninger fra?

Vi modtager både personoplysninger fra dig, men også fra andre kilder. Det kan være offentlige myndigheder eller modparter. I nogle tilfælde indhenter vi oplysninger fra offentlige kilder. Det kan være fra CVR eller Statstidende.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger den tid, det er nødvendigt for de angivne formål. Herefter sletter vi automatisk dine personoplysninger. Advokat Troels Pedersen er dog i visse relationer forpligtet til at opbevare oplysningerne i længere tid, hvilket vil fremgå af lovgivningen, eksempelvis hvidvask- og bogføringsloven.

Advokat Troels Pedersen kan ligeledes have ret til at opbevare oplysninger i længere tid på baggrund af lovgivning. Som eksempler på sådan lovgivning kan nævnes forældelsesloven.

Modtagere eller kategorier af modtagere

I forbindelse med udøvelsen af advokathvervet videregiver vi oplysninger til andre, hvis det er en naturlig del af din aftale med os, eller hvis vi bliver pålagt at videregive oplysningerne. Sådanne modtagere kan være eksempelvis SKAT, politi, domstole, andre advokatselskaber eller modparter.

Dine rettigheder

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit meddelte samtykke til Advokat Troels Pedersen tilbage.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Retten til at se registrerede oplysninger (indsigtsretten)

Du har som udgangspunkt ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Databeskyttelsesforordningen og anden lovgivning, herunder reglerne om advokaters tavshedspligt, indeholder dog undtagelser hertil.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Retten til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning er kommet.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til dette, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Hvis du ønsker at gøre brug af en af de ovennævnte rettigheder, kan kontakte os på den e-mail, der er angivet nedenfor under kontaktoplysninger. I e-mailen skal du anføre dit fulde navn. Du kan også sende et brev eller ringe til os, men vi skal have mulighed for behørigt at kunne identificere dig.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger

Advokat Troels Pedersen
CVR-nr. 32753698

er dataansvarlige.

Hvis du vil i kontakt med os angående privatlivspolitikken eller for at udøve dine rettigheder, kan du altid kontakte os på telefon +45 40130656 eller sende en e-mail til advokat@troelslind.dk.

Kontoret på Storetorv

Har du brug for en stærk strategi?

Jeg tilbyder min hjælp fra start til slut, herunder f.eks. i forbindelse med afhøring hos politiet, gennemgang af sagens bilag, fastlæggelse af strategi, gennemførelse af eventuel retssag og til sidst ansøgning om erstatning i tilfælde af frifindelse.

Send mig en besked